tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Radni glagolski pridev

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je radni glagolski pridev

Radni glagolski pridev je prost, neličan glagolski oblik koji služi za građenje složenih glagolskih oblika. Sa enklitičkim oblicima prezenta pomoćnog glagla JESAM gradi perfekat i tad označava da su radnje, stanja i zbivanja izvršena u prošlosti:

Meša je otputovao za Sarajevo.

Sa perfektom i imperfektom pomoćnog glagola BITI - gradi pluskvamperfekat (davno prošlo vreme):

- Bili su podigli temelj nove škole kad nestade novca.

Sa prezentom pomoćnog glagola BITI - gradi futur II (predbuduće vreme) i tad označava uslov pod kojim će se izvršiti neke buduće radnje.

Primer:

Ako budemo učili - položićemo ispit.

Sam radni glagolski pridev je oblik krnjeg perfekta.

Radni glagolski pridev zove se radni jer su subjekti aktivni (radni);

glagolski se zove jer je od glagola,

a pridev se zove jer kao i pridevi razlikuje sva tri roda i oba broja (jedninu i množinu).

Radni glagolski pridev se gradi tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: u jednini za muški rod O, za ženski rod LA, za srednji rod LO. U množini za muški rod LI, za ženski rod LE i srednji rod LA.

Napomena:

U muškom rodu jednine izvršena je glasovna promena prelaz L u O.

Od glagola koji se završavaju na ĆI u muškom rodu jednine između osnove i nastavka umeće se A, pa je jedino ispravno:pekAo, rekAo, došAo itd. Neispravno je: peko, reko, došo.

 

Trpni glagolski pridev

 

Glagolski prilog sadašnji

 

Glagolski prilog prošli

 

 

CONTACT