tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblic i

Glagolski prilog sadašnji

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je glagolski prilog sadašnji

Glagolski prilog sadašnji je prost, neličan glagolski oblik koji kazuje da se njime iskazana radnja vrši istovremeno sa radnjom u predikatu. U rečenici najčešće označava način na koji se vrši radnja izrečena predikatom.

Primer:

Jasmina peva stojeći.

Osim toga glagolski prilog sadašnji može označiti uslov, uzrok ili radnju kojom se dopušta ili ne dopušta vršenje radnje u predikatu.

Primer za uslov:

Samo vredno učeći, imaćemo odličan uspeh.

Primer za uzrok

Ne verujući njemu na reč, odem sam na tavan.

Primer za dopuštenje

I učeći, nećeš lako položiti ispit.

Glagolski prilog sadašnji se gradi isključivo od nesvršenih glagola tako što se na treće lice množine prezenta glagola koji se menja doda nastavak ĆI.

Napomena:

Držite se ovog pravila i nikad nećete pogrešiti. Iz prakse mi je poznato da učenici često greše, recimo, kad treba da od glagola PLAKTATI "naprave" glagolski prilog sadašni, odgovore plakajući, a treba PLAČUĆI, jer 3.lice množine prezenta glasi: PLAČU i kad dodamo nastavak ći imamo glagolski prilog sadašnji plačući.

Pažnja:

Glagolski prilog sadšnji i glagol u predikatu IMAJU isti subjekat

Primer:

Šetajući šumom, videh da zec iskoči.

Učenici često greše, pa kažu: Šetajući šumom, iskoči zec.

Ovde očito imamo DVA SUBJEKTA: Ja (šetajući) i zec (iskoči).

Ovo je nepravilno i zbog činjenjce da glagolski prilog sadašnji, kao neličan glagolski oblik, ne može biti u službi PREDIKATA.

Još nešto: glagolski prilog sadašnji od pomoćnog glagla BITI može se upotreiti kao pravi pridev i tad se menja po padežima kao sve imenske reči.

Primeri:

Čuli smo da naš budući profesor dobro igra košarku.

Razgovaraćemo o tome na budućem odmoru.

Glagolski prilog prošli zove se glagolski jer je od glagola, prilog jer je u funkciji priloške odredbe za način, uslov, uzrok i dopuštenje, a sadašni jer se radnja njime iskazana odigrava istovremeno sa radnjom u predikatu.

 

Glagolski prilog prošli - ovde

 

Aorist - ovde

 

Imperfekat

 

Glagolski prilog prošli - ovde

 

 

CONTACT