tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pravopis

Pisanje skraćenica

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Reči koje se vrlo često upotrebljavaju skraćujemo da bismo uštedeli vreme i prostor. Prema našem pravopisu reči skraćujemo na dva načina:

1. Za skraćenicu uzimamo prvo (piše se malo) slovo reči, a umesto ostatka - pišemo tačku. Na primer: g. (gospodin/ godina), d. dan), r. razred), t. (tačka), s.r. (srednji rod), m.r. (muški rod), ž.r. (ženski rod), n.e. (nova era), o.g. (ove godine), t.g. (tekuće godine), v.d. (vršilac dužnosti) i sl i slično).

Izuzetnose bez tačke između slova pišu ove skraćenice: tj. (to jest), itd. (i tako dalje), npr. a primer), tzv. (tako zvani).

2. Skraćenice se pišu i tako što reč skratimo do prvog samoglasnika (vokala), na primer: gimn.(gimnazija), str. (strana), mn. (množina), br. (broj), st. (stoleće), sv. (sveska, sveti), dr. (drugo), i sl.(i slično).

3. Neke skraćenice su nastale tako što se uzme prvo slovo reči i nekoliko suglasnika iz sredine reči, na primer: rkt. (rimo(k)a(t)olik), Impf. (imper(f)ekat), Bgd (Beo(g)ra(d), Šbc (Ša(b)a(c) i sl.

Skraćenice bez tačke:

Tako se pišu skraćenice za merne jedinice, na primer: m metar), l ( litar), hl (hekto litar), km (kilo metar), ha (hektar), dm (decimetar), t tona), i sl. Bez tačke se pišu i skraćenice nastale od prvog i zadnjeg slova reči, na primer: dr ( doktor), mr (magistar), ali i ove: gđa (gospođa), gđica ( gospođica).

Drugi način građenja skraćenica

Uzme se prvo slovo svake reči višečlanih naziva, na primer: SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti), RS (Republika Srbija), FK (Fudbalski klub), (Osnovna škola), RTS (Radio televizija Srbije), VMA (Vojna medicinska akademija), NIN (Nedeljne informativne novine). Ove skraćenice obavezno se pišu velikim slovima bez tačke. Međutim, neke od njih su se toliko odomaćile da su postale prave imenice, pa se mogu menjati po padežima i u tom slučaju piše se samo prvo početno veliko slovo, na primer: Čitao sam o tome u Ninu, dok se Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije) isključivo se piše baš ovako: Tanjug. Napomena: Skraćenice za merne jedinice mogu se pisati latinicom ili ćirilicom. Međutim, sledeće skraćenice po pravilu se pišu isključivo latinicom i to velikim slovima, na primer: F (farad), C (kulon), T (tesla), V (volt), W (vat), J (džul), A (amper). Kad je reč o pisanju skraćenice za osnovnu školu, ona se isključivo piše velikim slovima bez tačke. Ali kad se piše pun naziv određene škole, piše se ovako: Vesna ide u Osnovnu školu "Vuk Karadžić", a malim slovom (o) ako je reč o bilo kojoj školi Vesna pohađa osnovnu školu, a njen brat gimnaziju. Važno je znati da se titule: dr, mr, inž, prof. isključivo pišu ispred imena, nikako ispred prezimena, na primer: Dr Marko Marković, prof. Jovan Jovanović, inž. Petar Petrović itd. Inače, jedino i jest ispravno da se prvo piše ime, pa onda prezime. Odstupanja od ovog pravila su dozvoljena jedino kad se pišu abecedni ili azbučni spiskovi (telefonski imenici, birački spiskovi i sl.). U takvim slučajevima iza prezimena se piše zarez (zapeta) titula, pa ime, na primer: Jovanović, dr Jovan.

Imeničke i pridevske zamenice

 

 

 

CONTACT