tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glasovne promene

Jotovanje

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je jotovanje

Jotovanje je glasovna promena po kojoj se sonant J spaja sa neprednjonepčanim: Z, S, D, T, N, L, K, G i H gradeći prednjonepčane: Ž, Š, Đ, Ć, Nj, Lj i Č.

Primeri:

Jotovanje se često javlja u komparaciji prideva.

JAK+JI= JAČI
DUG+JI = DUŽI
TIH+JI = TIŠI
BRZ+JI = BRŽI
Grupa P+J daje grupu PLj.

Primeri:

skup+ji = skuplji
tup+ji = tuplji
. Grupa B+J daje BLj.

Primeri:

grub+ji=grublji
dub(ok)+ji = dublji, a ne dubočiji
.

Grupa V+J daje vlj.

Primeri:

suv+ji = suvlji
gluv+ji = gluvlji
.

Jotovanje se javlja i u tvorbi reči: dim+jena = dimljena. U ovom primeru grupa MJ dala je mlj.

Pažnja za jotovanje

Često se greši u komparaciji prideva, pravilno je: strog+ji = STROŽI, a ne strožiji; vis(ok)+ji = VIŠI, a ne višlji; tesan+ji =TEŠNjI, a ne tesniji; besan+ji = BEŠNjI, a ne besniji. Jotovanje se ne vrši u sledećim rečima: djevojka, medvjed, djeca, djed, gdje, tjerati, poletjeti itd.

 

Palatalizacija i sibilarizacija - ovde

 

Jednačenje suglasnika

 

Asimilacija vokala i gubljenje suglasnika

 

Tvorba reči

 

 

CONTACT