TABANOVIĆ lektira, gramatika i testovi

Vrste subjekta i predikata - ovde

 

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

 

Zavisne rečenice: Izrične, odnosne, mesne i vremenske rečenice

 

Namerne, uzročne, posledične, uslovne i dopusne rečenice

 

Test iz srpskog za 7.rz. - rečenični članovi

 

 

Glasovne promene

 

Glagolski vid i rod

 

Stilske figure

 

Test ličnosti

 

 

Ocene:

 • Od 0-4 poena - nedovoljan (1)
 • Od 5 – 10 - dovoljan (2)
 • Od 11 – 14 - dobar (3)
 • Od 15 – 17 - vrlo dobar (4)
 • Od 18 – 20 - odličan (5)

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika za sedmi razred

Autor: Petar Jokić

Šifra……………………………………29.11.2010. Grupa A

Red. brojZadaciBroj poena
1. Vredni Nikola, moj drug, najbolji je đak. U NAVEDENOJ REČENICI ODREDI FUNKCIJU (SLUŽBU) SLEDEĆIH REČI I SINTAGMI:
 • Vredni Nikola……… SUBJEKAT
 • moj drug………… APOZICIJA
 • najbolji je ........... predikat
 • Vredni (u odnosu na Nikola) atribut
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena (2)
2.U gore navedenoj rečenici subjekat je:
 • A) gramatički B) logički
 • ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED TAČNOG ODGOVORA!
Tačan odgovor A
1
3.U gore navedenoj rečenici PREDIKAT JE:
 • A) glagolski B) imenski
 • ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED TAČNOG ODGOVORA!
Tačan odgovor je pod B
1
4.Odredi vrstu reči u prethodnoj rečenici:
 • VREDNI……………… PRIDEV
 • NIKOLA…………… IMENICA
 • MOJ…………… PRISVOJNA ZAMENICA
 • DRUG…………… IMENICA
 • NAJBOLjI…………… pridev
 • JE…………… pomoćni glagol
 • ĐAK…………… imenica
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
5.Milan peva pesmu. U navedenoj rečenici precizno odredi funkciju (službu) podvučenih reči:
 • peva……………… glagolski predikat
 • pesmu…………… pravi objekat
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
6.U ZADATKU BROJ 1 - U REČENICI SU UPOTREBLjENE DVE SINTAGME. PREPIŠI IH U DATE REDOVE!
 • 1……………… vredni Nikola
 • 2…………… moj drug
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
7.U REČENICI : Muka mi je.
 • SUBJEKAT JE……………… mi
 • PREDIKAT JE…………… Muka je
 • OVAKAV SUBJEKAT ZOVEMO…………… logički
 • OVAKAV PREDIKAT ZOVEMO…………… imenski
Ispiši odgovore u odgovarajuće redove!
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
8.Napiši 2. lice jednine i množine imperfekta glagola
 • TUĆI……………… TUCIJAŠE,TUCIJASTE (tučaše, tučaste)
1 + 1
9.Napiši 2. lice jednine i množine pluskvamperfekta glagola
 • LjUBITI SE…………… bio si se ljubio, (beše se ljubio), bili ste se ljubili, beste se ljubili
1 + 1
10.
 • A) Dečak se plaši vuka.
 • B) Dečak lovi vuka.
ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED REČENICE GDE JE UPOTREBLjEN NEPRAVI OBJEKAT Talan odgovor je pod A
2
11.U prethodnoj rečenici pod A objekat je u akuzativu, a u rečenici pod B objekat je u … akuzativu DOPUNI MISAO TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI IME PADEŽA U RED S TAČKICAMA! 2
12. Imperfekat se gradi isključivo od…nesvršenih glagola. (Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!) 0,5

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra……………………………………29.11.2010. Grupa B

Red. brojZadaciBroj poena
1. Tetka Ljiljana, naša susetka, je dobra kuvarica. U NAVEDENOJ REČENICI ODREDI FUNKCIJU (SLUŽBU) SLEDEĆIH REČI I SINTAGMI:
 • Tetka Ljiljana…….... subjekat
 • naša susetka……… apozicija
 • je dobra kuvarica……… predikat
 • Tetka (u odnosu na Ljiljana)…… atribut
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
2.U gore navedenoj rečenici subjekat je:
 • A) gramatički B) logički
 • ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED TAČNOG ODGOVORA!
Tačan odgovor A
1
3.U gore navedenoj rečenici PREDIKAT JE:
 • A) glagolski B) imenski
 • ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED TAČNOG ODGOVORA!
Tačan odgovor je pod B
1
4.Odredi vrstu reči u prethodnoj rečenici:
 • TETKA……………… imenica
 • LjILjANA…………… imenica
 • NAŠA…………… prisvojna zamenica
 • SUSETKA…………… imenica
 • DOBRA…………… pridev
 • JE…………… pomoćni glagol
 • KUVARICA…………… imenica
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
5.Marko ore njivu. U navedenoj rečenici precizno odredi funkciju (službu) podvučenih reči:
 • ore……………… glagolski predikat
 • njivu…………… pravi objekat
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
6.U ZADATKU BROJ 1 - U REČENICI SU UPOTREBLjENE DVE SINTAGME. PREPIŠI IH U DATE REDOVE!
 • 1……………… tetka Ljiljana
 • 2…………… naša susetka
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
7. U REČENICI : Boli me glava.
 • SUBJEKAT JE……………… me
 • PREDIKAT JE…………… boli
 • Ovakav subjekta zovemo ………… logički
 • Ovakav predikat zovemo ………… glagolski
Ispiši odgovore u odgovarajuće redove!
Za svaki tačan odgovor 0,5 poena
8.Napiši 2. lice jednine i množine imperfekta glagola
 • VUĆI……………… vucijaše, vucijaste
1 + 1
9.Napiši 2. lice jednine i množine pluskvamperfekta glagola
 • GOVORITI… bio si govorio, (beše govorio, bejaše govorio); biliste govorili (beste govorili, bejsaste govorili)
1 + 1
10.
 • A) Jovan tuče Marka. B) Jovan se interesuje za Marka
ZAOKRUŽI SLOVO ISPRED REČENICE GDE JE UPOTREBLjEN NEPRAVI OBJEKAT Talan odgovor je pod B
2
11.U prethodnoj rečenici pod A objekat je u... akuzativu, a u rečenici pod B objekat je u ...akuzativu DOPUNI MISAO TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI IME PADEŽA U RED S TAČKICAMA! 2
12.Trpni glagolski pridev gradi se isključivo od ... prelaznih glagola. (Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!)0,5

Napomena: Ako hoćeš da vidiš rešenja, pređi levim klikom "miša" preko zadataka!

  CONTACT