Dobro došli na sajt tabanovic.com logo

Vrste subjekta i predikata - ovde

 

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

 

Zavisne rečenice: Izrične, odnosne, mesne i vremenske rečenice

 

Namerne, uzročne, posledične, uslovne i dopusne rečenice

 

Test iz srpskog za 7.rz. - rečenični članovi

Glasovne promene

 

Glagolski vid i rod

 

Stilske figure

 

Test ličnosti

Контролни задатак из српског језика за седми разред

Autor: Petar Jokić

Шифра……………………………………29.11.2010. Група А

Ред. бројЗадациБрој поена
1. Вредни Никола, мој друг, најбољи је ђак. У НАВЕДЕНОЈ РЕЧЕНИЦИ ОДРЕДИ ФУНКЦИЈУ (СЛУЖБУ) СЛЕДЕЋИХ РЕЧИ И СИНТАГМИ:
 • Вредни Никола……… СУБЈЕКАТ
 • мој друг………… АПОЗИЦИЈА
 • најбољи је........... предикат
 • Вредни ( у односу на Никола) атрибут
За сваки тачан одговор 0,5 поена (2)
2.У горе наведеној реченици субјекат је:
 • А) граматички Б) логички
 • ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД АЧНОГ ОДГОВОРА!
Тачан одговор А
1
3.У горе наведеној реченици ПРЕДИКАТ ЈЕ:
 • А) глаголски Б) именски
 • ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД АЧНОГ ОДГОВОРА!
Тачан одговор је под Б
1
4.Одреди врсту речи у претходној реченици:
 • ВРЕДНИ……………… ПРИДЕВ
 • НИКОЛА…………… ИМЕНИЦА
 • МОЈ…………… ПРИСВОЈНА ЗАМЕНИЦА
 • ДРУГ…………… ИМЕНИЦА
 • НАЈБОЉИ…………… придев
 • ЈЕ…………… помоћни глагол
 • ЂАК…………… именица
За сваки тачан одговор 0,5 поена
5.Милан пева песму. У наведеној реченици прецизно одреди функцију (службу) подвучених речи:
 • пева……………… глаголски предикат
 • песму…………… прави објекат
За сваки тачан одговор 0,5 поена
6.У ЗАДАТКУ БРОЈ 1 - У РЕЧЕНИЦИ СУ УПОТРЕБЉЕНЕ ДВЕ СИНТАГМЕ. ПРЕПИШИ ИХ У ДАТЕ РЕДОВЕ!
 • 1……………… вредби Никола
 • 2…………… мој друг
За сваки тачан одговор 0,5 поена
7.У РЕЧЕНИЦИ : Мука ми је.
 • СУБЈЕКАТ ЈЕ……………… ми
 • ПРЕДИКАТ ЈЕ…………… Мука је
 • ОВАКАВ СУБЈЕКАТ ЗОВЕМО…………… логички
 • ОВАКАВ ПРЕДИКАТ ЗОВЕМО…………… именски
Испиши одговоре у одговарајуће редове!
За сваки тачан одговор 0,5 поена
8.Напиши 2. лице једнине и множине имперфекта глагола
 • ТУЋИ……………… ТУЦИЈАШЕ,ТУЦИЈАСТЕ (тучаше, тучасте)
1 + 1
9.Напиши 2. лице једнине и множине плусквамперфекта глагола
 • ЉУБИТИ СЕ…………… био си се љубио, (беше се љубио), били сте се љубили, бесте се љубили
1 + 1
10.
 • А) Дечак се плаши вука.
 • Б) Дечак лови вука.
ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД РЕЧЕНИЦЕ ГДЕ ЈЕ УПОТРЕБЉЕН НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ Талан одговор је под А
2
11.У претходној реченици под А објекат је у акузативу, а у реченици под Б објекат је у … акузативу ДОПУНИ МИСАО ТАКО ШТО ЋЕШ УПИСАТИ ИМЕ ПАДЕЖА У РЕД С ТАЧКИЦАМА! 2
12. Имперфекат се гради искључиво од…несвршених глагола. (Допуни реченицу тачним одговором!) 0,5

Контролни задатак из српског језика за седми разред

Шифра……………………………………29.11.2010. Група Б

Ред. бројЗадациБрој поена
1. Тетка Љиљана, наша сусетка, је добра куварица. У НАВЕДЕНОЈ РЕЧЕНИЦИ ОДРЕДИ ФУНКЦИЈУ (СЛУЖБУ) СЛЕДЕЋИХ РЕЧИ И СИНТАГМИ:
 • Тетка Љиљана…….... субјекат
 • наша сусетка……… апозиција
 • је добра куварица……… предикат
 • Тетка (у односу на Љиљана)…… атрибут
За сваки тачан одговор 0,5 поена
2.У горе наведеној реченици субјекат је:
 • А) граматички Б) логички
 • ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД АЧНОГ ОДГОВОРА!
Тачан одговор А
1
3.У горе наведеној реченици ПРЕДИКАТ ЈЕ:
 • А) глаголски Б) именски
 • ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД АЧНОГ ОДГОВОРА!
Тачан одговор је под Б
1
4.Одреди врсту речи у претходној реченици:
 • ТЕТКА……………… именица
 • ЉИЉАНА…………… именица
 • НАША…………… присвојна заменица
 • СУСЕТКА…………… именица
 • ДОБРА…………… придев
 • ЈЕ…………… помоћни глагол
 • КУВАРИЦА…………… именица
За сваки тачан одговор 0,5 поена
5.Марко оре њиву. У наведеној реченици прецизно одреди функцију (службу) подвучених речи:
 • оре……………… глаголски предикат
 • њиву…………… прави објекат
За сваки тачан одговор 0,5 поена
6.У ЗАДАТКУ БРОЈ 1 - У РЕЧЕНИЦИ СУ УПОТРЕБЉЕНЕ ДВЕ СИНТАГМЕ. ПРЕПИШИ ИХ У ДАТЕ РЕДОВЕ!
 • 1……………… тетка Љиљана
 • 2…………… наша сусетка
За сваки тачан одговор 0,5 поена
7. У РЕЧЕНИЦИ : Боли ме глава.
 • СУБЈЕКАТ ЈЕ……………… ме
 • ПРЕДИКАТ ЈЕ…………… боли
 • Овакав субјекта зовемо ………… логички
 • Овакав предикат зовемо ………… глаголски
Испиши одговоре у одговарајуће редове!
За сваки тачан одговор 0,5 поена
8.Напиши 2. лице једнине и множине имперфекта глагола
 • ВУЋИ……………… вуцијаше, вуцијасте
1 + 1
9.Напиши 2. лице једнине и множине плусквамперфекта глагола
 • ГОВОРИТИ… био си говорио, (беше говорио, бејаше говорио); билисте говорили (бесте говорили, бејсасте говорили)
1 + 1
10.
 • А) Јован туче Марка. Б) Јован се интересује за Марка
ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД РЕЧЕНИЦЕ ГДЕ ЈЕ УПОТРЕБЉЕН НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ Талан одговор је под Б
2
11.У претходној реченици под А објекат је у... акузативу, а у реченици под Б објекат је у ...акузативу ДОПУНИ МИСАО ТАКО ШТО ЋЕШ УПИСАТИ ИМЕ ПАДЕЖА У РЕД С ТАЧКИЦАМА! 2
12.Трпни глаголски придев гради се искључиво од ... прелазних глагола. (Допуни реченицу тачним одговором!)0,5
 • Оцене: Од 0-4 поена - недовољан (1)
 • Од 5 – 10 - довољан (2)
 • Од 11 – 14 - добар (3)
 • Од 15 – 17 - врло добар (4)
 • Од 18 – 20 - одличан (5)

Напомена: Ако хоћеш да видиш решења, пређи левим кликом "миша" преко задатака!

  CONTACT